VEDTEKTER FOR

    Øvre Eiker Skolekorps

 

 • 1 ORGANISASJON

  Øvre Eiker Skolekorps er stiftet 17.02.2015 med regnskapsår gjeldende f.o.m 01.01.2015 og er et resultat av sammenslåing mellom Hokksund Jente- og Guttekorps stiftet 15. mars 1950 og Vestfossen Jente- og Guttekorps stiftet 24.02.1949. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF øst)

Organisering av skolekorpset

Øvre Eiker skolekorps består av musikanter og drillere, heretter benevnt som medlemmer.
Skolekorpset har følgende aldersbestemmelser:

 • Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps høsten det året de fyller 15 år.
 • Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
 • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

 

 

 

 • 2 FORMÅL

  Øvre Eiker Skolekorps skal legge vekt på å utvikle ferdigheter innen musikk og drill, og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

– ivareta og utvikle korpsets kjerneaktiviteter gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering

– ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene

– fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning

– ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

– når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som mindre ensembler, storband etc.


§3 MEDLEMSSKAP


3.1 Opptak av medlemmer

 1. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.
 2. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF.
 3. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

 

3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle spillende medlemmer plikter å delta i undervisning ved Øvre Eiker Musikk- og Kulturskole. Plikten kan frafalles etter søknad til styret.
 3. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
  innmeldingsskjema til gjeldende tid. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 4. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 5. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre
  musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

Øvre Eiker Skolekorps følger kalenderåret. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre økonomiske medlemsforpliktelser, til fastsatte tider. Følgende rutiner gjelder for kontingent:

 1. Kontingenten faktureres halvårlig. Nye medlemmer kan ha prøvemedlemskap i inntil to måneder. Ved endelig innmelding må kontingent for hele semesteret betales.
  b. For spillende medlemmer dekker kontingenten undervisning i korpset, leie av instrument og uniform, samt deltakelse på inntil to seminarer pr år arrangert av korpset. For medlemmer som holder eget instrument, gjøres et fradrag i kontingenten. Størrelsen på fradraget fastsettes av styret.
  c. For medlemmer av drilltroppen dekker kontingenten undervisning, korpsuniformer og inntil to seminarer i året arrangert av korpset.
 2. Ved deltakelse i konkurranser der korps (hovedkorps og-/ eller aspirantkorps) eller drilltropp deltar samlet, dekker Øvre Eiker Skolekorps en deltakeravgift pr. korps/tropp, etter beslutning fra styret. Antall konkurranser er begrenset oppad til to (2) pr kalenderår. Deltakeravgift i konkurranser for enkeltmedlemmer, grupper, ensembler eller tilsvarende dekkes ikke.
 3. For deltakeravgifter til konkurranser, utover ovennevnte, der korpset må stå som påmelder, dekker korpset deltakeravgift etter forutgående innbetaling fra de deltakende medlemmene. De konkurrerende medlemmene dekker alle kostnader forbundet med deltakelsen.
 4. For familier med flere enn ett (1) barn som medlem i Øvre Eiker Skolekorps vil det gis 30% søskenmoderasjon fra barn to (2).
 5. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet og kan differensieres etter alder og/eller medlemsgruppe.
 6. Korpset kan leie ut instrumenter til medlemmer i permisjon eller andre, dersom dette er forsvarlig i forholdet til korpsets drift. Utleie gjøres for et halvår av gangen, og leiebeløpet fastsettes av styret.
 7. Styret kan godkjenne et større aktivitetsnivå dersom korpsets økonomi tillater dette.
 8. Øvre Eiker Skolekorps skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemmer registrert i medlemsdatabasen pr. 31. desember

 

 

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til korpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Skyldig medlemskontingent skal være betalt før utmelding kan godtas.

 

 • Suspensjon og eksklusjon
 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regions/kretsstyret.

 

3.6 Bestemmelser vedr. ekstraordinære inntekter

Det åpnes for at de respektive medlemsgruppene (drill/korps) kan skaffe egne inntekter/sponsormidler som øremerkes til å dekke kostnader som ikke dekkes av Øvre Eiker Skolekorps. Det vil ikke være anledning for enkeltgrupper til å søke sponsormidler/tilskudd hos aktører der Øvre Eiker Skolekorps allerede mottar/kan motta støtte. Alle potensielle sponsorer skal godkjennes av styret forut for søknad/forespørsel.

 

Eventuelle egne dugnader medlemsgruppene arrangerer må ikke gå på bekostning av dugnader som arrangeres av Øvre Eiker Skolekorps. Dugnader skal godkjennes av styret forut for avholdelse.

 

Alle inntekter fra aktiviteter nevnt over, skal inngå i Øvre Eiker Skolekorps’ regnskap, men kan øremerkes det tiltenkte formålet.

 

I de tilfellene der øremerkede midler skal gå til fradrag i kostnader medlemmene selv skal dekke, må de øremerkede midlene være innbetalt til Øvre Eiker Skolekorps før fradrag kan gjøres.

 

 

 • 4 ÅRSMØTET

  4.1 Status

  Årsmøtet er (korpsets) høyeste myndighet.

  4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
  Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

 

 • Representasjon, rettigheter og voteringer
 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
 • Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
 • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 1. Følgende har tale – og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
 2. Følgende har talerett:
 • Representanter fra NMF
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 1. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmer dersom ikke annet er bestemt i vedtektene under andre punkt.

 

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
 2. Åpning
 3. Navneopprop
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 6. Valg av møteledelse
 7. Valg av referenter
 8. Valg av protokollunderskrivere
 9. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 10. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
 11. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og evt langtidsbudsjett.
 12. Valg:
 13. Leder
 14. Nestleder/sekretær
 15. Kasserer
 16. Leder i økonomiutvalg og 2 utvalgsmedlemmer
 17. Leder i musikkutvalg og 2 utvalgsmedlemmer
 18. Leder i arrangementsutvalg og 2 utvalgsmedlemmer
 19. 4 medlemmer i rekrutteringsutvalg. Leder velges særskilt.
 20. Leder i drillutvalg og 1 utvalgsmedlemmer
 21. 2 korpsvakter
 22. 2 revisorer
 23. 3 medlemmer i valgkomitèen. Leder velges særskilt.

Dette er et minimumsantall i utvalgene. Det kan velges inn flere.

 

 

Leder, korpsledere, drilleder, revisorer og valgkomitè velges for 1 år, de øvrige for 2 år.

De som velges, må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å motta verv.

 

 


 

 • 5 STYRET

  5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer og utvalgsledere, samt 2 tillitsvalgte blant musikantene og 1 fra drillen. De tillitsvalgte velges av musikantene for 1 år av gangen. Valg på tillitsvalgte skjer på andre øvelse etter oppstart om høsten.
5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.

 

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. Medlemmenes tillitsvalgte møter som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et
  styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
  varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.
 5. Korpsets dirigenter og korpsledere kan innkalles til styremøtene når styret finner det nødvendig.

 

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

 1. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns – og arbeidsavtaler.
 2. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
 3. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

 1. Beredskapsplan

Formål med beredskapsplan:

– Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.

– Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, korpstillitsvalgte og eventuelt media.

Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som:

– Involverer korpsmedlemmer på arrangementer der korpset deltar som en enhet.

Med krise menes en uventet hendelse som rammer mennesker eller verdier på en uønsket,skadelig måte. En krise kan oppstå på grunn av uhell og ulykker, eller den kan oppstå på grunn av bevisste, planlagte handlinger som f.eks. sabotasje.

Med beredskap menes forberedte planer og tiltak som bedrer korpsets evne til å handle raskt og riktig i krisesituasjoner.

 

Korpset skal ha en beredskapsorganisasjon som til enhver tid består av to personer fra styret. Disse oppnevnes etter hver årsmøte. Beredskapsorganisasjonen kan delegere oppgaver til reiseleder/korpsleder på turer og arrangementer dersom disse selv ikke er tilstede.

Dersom en krisesituasjon oppstår, varsles politi, brann, lege eller sykehus direkte.

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

Dette skal du opplyse om:

 1. Hvem ringer?
 2. Telefonnummeret du ringer fra.
 3. Hva har skjedd?
 4. Når skjedde det?
 5. Har du varslet andre?
 6. Aktuelle telefonnummer
 7. Beredskapsorganisasjon

Beredskapsleder har ansvar for å varsle politi/myndigheter og se til at nødvendig eksternt hjelpe- og redningspersonell er innkalt. Dersom omfanget og situasjonen tillater det, bør beredskapsleder delta i en eventuell førstegangsvarsling av pårørende.

Dersom krisesituasjonen gjelder for et spesielt arrangement, f.eks et korpsstevne, skal prosjektleder eller dennes overordnede innkalles til beredskapsorganisasjonen. Dette for å bistå med opplysninger angående arrangementet eller involverte personer

Beredskapsleder har ansvaret for all kontakt med de pårørende.

Ved dødsfall skal imidlertid informasjonen alltid gis av offentlig instans, dvs. politi eller prest. Faste rutiner og klare rammer for kontakt med de pårørende vil skape større ro og trygghet for alle parter. I en beredskapssituasjon vil man være mer avhengig av prosedyrer og klart definert ansvar enn i en normal situasjon.

Beredskapsleder eller stedfortreder vurderer om en representant fra NMF skal kontaktes for å reise til et eventuelt krisested i den grad det er behov for støtte av involverte/pårørende på stedet. Telefonnummeret til NMF er 815 56 777.

Det skal også vurderes å åpne egne lokaler for pårørende som ønsker å oppholde seg i nærheten av beredskapsorganisasjonen/krisestedet.

Det er viktig med god intern informasjon. På korpsturer eller andre arrangementer må korpset til enhver tid ha en liste med telefonnummer til medlemmers foreldre og foresatte.

Dersom det er en svært alvorlig ulykke som skjer, vil dette skape medieinteresse. Det er da viktig å utvide beredskapsgruppen med en ekstra person som kan håndtere ekstern informasjon. Det er viktig at all informasjon til medier går gjennom den samme personen.

Dette må gjøres for å sikre at riktig informasjon gis ut.

På krisestedet bør følgende aktiviteter gjennomføres:

– Dersom det er mulig, opprettes et informasjonssenter hvor telefonhenvendelser fra pressen kan besvares og det øvrige informasjonsarbeidet organiseres. Telefonen i informasjonssenteret skal være kontinuerlig bemannet

– Så raskt som mulig produseres en enkel faktaorientert pressemelding om hva som har skjedd, hvor og når, og eventuelt hvor mange som er involvert

– Informasjon om navn og status på forulykkede påligger det offentlige, likeså informasjon om årsaksforhold.

Beredskapsleder har ansvar for at det etter at beredskapssituasjonen er over, snarest mulig foretas en oppsummering og evaluering.

 

 1. Medlemmer med behov for ekstra tilsyn og ledsager/støttekontakt.

I de tilfeller hvor et korpsmedlem er avhengig av ekstra tilsyn og ledsager/støttekontakt e.l. i sitt daglige virke og evt på øvelser, skal det legges til rette for at korpsmedlemmet får den nødvendige hjelp og oppfølging til å være med på turer og arrangementer. Dog kan det ikke kreves at reiseledere og korpsledere skal ta det fulle ansvar for de korpsmedlemmene som trenger ekstra og spesiell oppfølging. Styret kan da bestemme at korpsmedlemmet må ha med egen ledsager/støttekontakt. Korpset kan ikke dekke denne utgiften; Ledsager/støttekontakt vil måtte betale samme pris som korpsmedlemmet på slike arrangementer.

 

 

 • 6 KOMITEER

  6.1 Revisjon

  Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

  6.2 Valgkomiteen
  Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e.

 

 • 7 UENIGHETER OG TVISTER

  Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regions/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 • 8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.
 2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpset midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av person(er) valgt på årsmøtet. Kontoen disponeres etter avtale fastlagt på årsmøtet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Sør dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år eller evt annet musikkorps eller kulturskole.
 4. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

 

 • 9 VEDTEKTSENDRINGER

  Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

  IKRAFTTREDELSE :
  Disse vedtektene trer i kraft fra og med 17.02.2015

 

 

ENDRINGER/REVISJONER:

 

Revidert på ekstraordinært årsmøte 21.03.2017