Retningslinjer for verv i Øvre Eiker Skolekorps

Arbeidsoppgaver Leder

 1. Hovedansvaret for korpsets drift

1a.  Daglig drift

 • Være synlig og tilgjengelig for medlemmer og foresatte
 • Støtte opp om alle utvalg og funksjoner
 • Avklare hvem som har ansvaret for henting av post
 • Være bindeleddet mot drillen
 • Sjekke korpsmailen i tillegg til sekretæren
 • Påse at arbeidsoppgavene i hht til Årshjulet blir fulgt opp
 • Påse at vedtektene følges
 • Følge opp samarbeidsavtalen med Øvre Eiker musikkorps
 • Legge ut info på facebook
 • Formidle info til ansvarlig som legger ut oppdateringer på hjemmesiden

1b          Annet

 • Hovedansvaret for arrangementer
 • Koordinere aktiviteter og arrangementer
 • Innkalle til og lede styremøter
 • Søke om leie av øvingslokaler for musikantene og evt leie av andre rom på HUS
 • Ha oversikt over økonomien – følge budsjettet – løpende kontakt med kasserer
 • Være hovedperson i beredskapsgruppen og sørge for at denne er inntakt
 • Påse at det framvises politiattester i de verv der dette er påkrevd
 • Påse at rettigheter til å oppdatere hjemmeside, facebook, bank etc blir slettet når noen går ut av vervene sine og at nye tilganger blir opprettet.

 

 1. Økonomi
 • Være oppdatert på regnskapet
 • Hovedansvaret for at det søkes om diverse støtteordninger

 

 1. NMF
 • Ha kontakten med NMF – være kontaktperson
 • Oppdatere styreinformasjon til NMF etter hver årsmøte
 • Delta på distriktskonferanser/årsmøter (ved ønsker/behov)
 • Send inn årsrapporten til NMF
 • Søke om Frifond

 

 1. Kontrakter
 • Signere på kontrakter
 • Ansvaret for at arbeidsavtaler med dirigenter og drillinstruktører blir oppdatert
 • Ansvaret for å følge opp leieavtaler med loppelager og instrumentlager

 

 1. Øvre Eiker Musikk og kulturskole
 • Være hovedkontaktperson
 • Delta på samarbeidsmøter. Evt sekretær/nestleder

 

 1. Delta på møter i:
 • Kulturskolen: – tuttikorps – SUmøter etc
 • Øvre Eiker Musikkråd – delegeres gjerne til leder av musikkutvalget
 • Interne møter med div utvalg
 • NMF
 • Øvre Eiker musikkorps
 • Dirigentmøter – innkalle
 1. Annet
 • Signere alle utbetalinger

 

Arbeidsoppgaver sekretær/nestleder

 1. Skriving og utsending av møtereferater, samt innkalling til nytt styremøte. Lage saksliste i samråd med leder.
 2. Være aktivt inne for å sjekke korpset mail.
 3. Korrespondanse med korpsmedlemmer/foreldre og andre aktører/samarbeidsparter, samt utsending av infoskriv etter avtale med leder/styret.
 4. Ajourføre terminlisten på hjemmesiden.
 5. Hovedansvaret for stjernedryss – oversikt
 6. Sette sammen materiale fra utvalgslederne til korpsets årsmelding, samt sende ut innkalling og sakspapirer til årsmøte. Melde fra til valgkomiteen om hvem som er på valg i god tid førårsmøtet.
 7. Være arkivansvarlig for korpset, med unntak av notearkiv.
 8. Oppdatere medlemslistene lokalt (Styreweb) og i Korpsdrift
 9. Representere korpset i samarbeidsutvalget til kulturskolen. (Evt en lederoppg)
 10. Følge opp aktiviteter på Årshjulet:
 11. Ta kontakt med skolene ang 1.klasse spilling
 12. Melde fra om aktiviteter til Kulturkalenderen i kommunen
 13. Søke skolen om øvelseslokaler
 14. Innrapportering til NMF – VO-midler.
 15. Sende info og invitasjoner til samarbeidspartnere og æresmedlemmer
 16. Bistå leder/ Stedfortreder for leder

 

 

Arbeidsoppgaver kasserer

 • Rutinemessig føring av alle bilag, samt månedlig avstemming mot bankkontoutdrag.

. Betale regninger fortløpende

 • Fremlegging av regnskapsstatus på styremøter.

. Melde endringer i styret til Brønnøysundregistret

 • Foreta regnskapsavslutning/årsavslutning før årsmøte. Forevise resultat og balanse. Skrive årsrapport til årsmeldingen i forkant av årsmøte. Husk at revisjonsrapport skal være undertegnet. Utarbeide neste års budsjett etter innspill fra gruppene.
 • Kjøre ut kontingent til medlemmer (vår og høst)
 • Fakturere
  – 1.mai, 17.mai, julegrantenning.
  – Dugnader
  – Til medlemmer – egenandeler etc.
  – Diverse
 • Utbetale lønn til dirigenter/drillinstruktører
 • Utbetale feriepenger i juni.

. Gjennomgår trener og dirigentkontrakter sammen med leder

 • Påse at det nok vekslepenger til ulike arrangementer og evt sette inn penger/legge i nattsafe inntektene etter arrangement

. Skaffe bankterminal til loppemarkedet

 • Arbeidsoppgaver iht. Årshjulet

-Søke momskompensasjon

-Søke støtte fra Musikkrådet
– Innrapportere/innbetale skattetrekk.
– Sende inn div skjemaer for selvst. næringsdr. og veldedige og allmennytt. organisasjoner
– Sende div. søknader om tilskudd.

 • Diverse legater
 • Instrumentfondet
 • Bingosøknad

-Ansvarlig for rapportering av midlene.

 

Arbeidsoppgaver musikkutvalgets leder

Aktiviteter:

 • Ansvarlig for alle musikalske aktiviteter, i nært samarbeid med dirigenter – både for

rekrutter/aspiranter og hovedkorps

 • Koordinering av programutvalg (sammen med dirigent og representanter fra hovedkorpset)
 • Aktivitetsplan: Planlegge sesongen med øvelser, konserter, seminar og andre opptredener,

samt turer og musikalske/sosiale aktiviteter, sammen med dirigent, korpsledere, leder og

tillitsvalgte. Ansvarlig for å avtale med instruktører til seminar i samråd med dirigenter.

 • Konsertarrangør: Planlegge, sy sammen konserten i forhold til det musikalske. Finne

konferansier, avtale hvem som gjør hva og når og skaffe gjesteartister. Koordinere hele

arrangementet i nært samarbeid med arrangementskomiteen.

 • En av kontaktpersonene i forhold til deltakelse i arrangementer som 1. og 17. Mai,

Turnavslutning, spilling ved skolestart, julegrantenning etc.

 • Ansvarlig for at slagverksutstyr blir transportert til arrangementer og låne/leie evt. utstyr

som korpset ikke har.

. Påse at årsmelding til årsrapporten blir skrevet og levert for gruppene i utvalget.

. Skaffe tamburmajor og fanebærer

 

Korpsdrift:

 • Besetning/instrumentfordeling i samråd med dirigenter og rekrutteringsutvalg. Sjekke

behovet.

 • Forslag til investeringer instrumenter, og sammen med materialforvalter, gjennomføre

disse i henhold til årsmøte-/styrevedtak.

 • Være med i prosessen med ansettelse av dirigent(er) i samråd med leder/styre.

. Holde kontakt med dirigentene gjennom sesongen og være med i dirigentmøter to ganger i

året.

 • Samarbeide med de andre korpsene i kommunen. Minst ett samarbeidsmøte med ØEMK.

ØEMK innkaller til møte.

 • Møter på styremøtene og er ansvarlig for nødvendig info til og fra det øvrige

musikkutvalget

 • Ansvarlig for å kalle inn til møter i musikkutvalget.

Rekruttering:

Ansvarlig for rekruttering av nye medlemmer i samarbeid med styret og

Rekrutt- og aspriantutvalget:

– arbeidsoppgaver som hører til her : Konserter, brosjyrer, prøve-dag, registrering osv.?

Samarbeide med dirigent om utarbeiding av øvelsesplaner

Musikkutvalgets leder delegerer ved behov arbeidsoppgaver til de andre i utvalget

Ansvar for å skaffe korpsvakter til øvelsene for aspiranter og rekrutter

 

Noteforvalter:

*Ansvarlig for notearkiv og innkjøp av nye noter.
*Ansvarlig for å kopiere opp/skrive ut noter, kopiere notesett til
seminarer og konkurranser.
* Ansvarlig for noteutdeling og innsamling, koordineres med
dirigenter og korpsledere.
* Bistå leder av musikkutvalget.

 

Materialforvalter:

*Ansvar for instrumenter, notestativ, marsjklyper, marsjhefter og
annet utstyr.
*Innkjøp og vedlikehold av utstyr.
*Føre liste over utleverte instrumenter og lagerbeholdning.
*Påse at instrumenter blir levert inn når medlemmer slutter.

* Ansvarlig for at instrumenter blir reparert – gi ut låneinstrument
*Ansvarlig for orden på instrumentlager og slagverkslageret på HUS.
*Ansvarlig for at medlemmer og foresatte får nødvendig opplæring i
vedlikehold av instrumenter og påse at rutiner følges. Dele ut
vedlikeholdsliste til alle som har instrument fra korpset.
*Ansvarlig for utstillingsskapet på Rådhuset.
*Bistå leder av musikkutvalget.

Uniformskomiteen:

* Ansvar for å dele ut uniformer til rekrutter, aspiranter og hovedkorps, dette gjelder også drillen.

* Ansvar for å påse at det er nok uniformer og tilbehør, og anbefale innkjøp for styret.

* Ansvar for bestilling og innkjøp godkjent av styret.
* Påse at uniformer blir levert inn når noen slutter.

* Stå for salg av skjorter og hansker
* Bistå leder av musikkutvalget.

 

Arbeidsoppgaver korpsvakter

 • Sammen med tillitsvalgte være et bindeledd mellom styret/musikkutvalget og musikantene
 • Ha ansvar for det praktiske under øvelsen, som for eksempel; dele ut noter, hjelpe til å bære trommeutstyr, stoler etc., servere saft og koke kaffe
 • Bistå dirigent og musikere etter behov, både på øvelser og opptredener/arrangementer
 • Delta i planleggingen av sesongen
 • I samarbeid med tillitsvalgte jobbe for et godt miljø i korpset
 • Være reiseleder på tur
 • Gå bak korpset når det marsjerer; ha med førstehjelpssaker, fliser, ventilolje…..
 • Lage korpsvaktturnus for HK
 • Servere saft i pausen
 • Lede valg av tillitsvalgte
 • Kontakte musikanter som man ”hører” vil slutte eller som ikke har møtt på øvelsene på en stund
 • Hjelpe sekretær med opplysninger til medlemslistene

 

Arbeidsoppgaver dugnadsansvarlig/utvalget

 • Leder møter på styremøtene og administrerer/har ansvaret for alle inntektsbringende tiltak
 • Skaffe dugnader og koordinere disse
 • Skaffe evt. sponsoravtaler
 • Igangsette nye tiltak og har ansvar for å gjennomføre disse
 • Avtalte dugnader pr. d.d: Loppemarked· ·

– Ansvar for å skaffe lokaler til loppemarkedet

– Drifte loppelageret – sørge for at det er ryddegrupper

– Sette opp hentegrupper for hele året

–  Lage arbeidslister til loppemarkedet

Det foreligger detaljerte beskrivelser av gjennomføringen av nåværende dugnader

 

Arbeidsoppgaver arrangementskomiteen

Leder er den som koordinerer arbeidsoppgavene og som møter på styremøter

Innkaller de andre i komiteen til møter

Ansvar for den praktiske gjennomføringen av seminarer som for eksempel:

 • -Lån/leie av lokalet
 • Innkjøp av måltider
 • Gi ´postinstruks`til  korpsvakter ved seminar med overnatting (brann/HMS)
 • Lage/ skrive lapper til medlemmer om disse arrangementene

Foreta nødvendig innkjøp til øvelser og stå for `kveldsmat` 1 gang i mnd

Ansvar for de praktiske forberedelsene og gjennomføringen av korpsets ulike arrangementer.

Faste oppgaver er loppemarked, julekonsert og sommeravslutning/stjernedryss.

 • Foreta nødvendige innkjøp
 • Ansvaret for diverse kjøkkenutstyr
 • Skrive bakelister
 • Planlegge og gjennomføre kafedrift
 • Fordele arbeidsoppgaver blant komiteen med tanke på pynting, gjøre klart med stoler, bord (rigge opp), bevertning og rydding.
 • Kjøpe blomster eller annen form for oppmerksomhet ved behov
 • Kjøpe gaver til sommeravslutning

 

Drill Leders Oppgaver

 • Ha hovedansvar for drilltroppen og koordinere aktiviteter
 • Leder må stille på interne møter i Korpset
 • Føre budsjett for Drilltroppen
 • Søke kommunen om hallplass og ha kontakt med koordinator i Kommunen
 • Være et bindeledd mellom korps, drill og foreldre
 • Ansvarlig for info som skal på Korpsets nettside under Drill
 • Lede foreldremøter og ha regelmessig møter med trenerne
 • Være reiseleder på tur

Drill Forvalters Oppgaver

 • Bistå leder om oppgaver
 • Referent på foreldremøter
 • Være reiseleder på tur
 • Være bindeledd mellom drill og uniforms komité. Ansvarlig for uniformer og stjerner til drilltropp
 • Ordne med eventuell seminar mat/frukt